Om Rödmyrans förlag

Mina handböcker är födda ur en vilja att förkovra mig själv och andra skogsägare. Som skogsägare översköljs du av information och det är väldigt svårt att skilja ut vad som är reklam/”propaganda” för industriskogsbruk och vad som är relevant kunskap. Under alla mina år som skogsägare har jag upplevt det svårt att styra mitt skogsbruk utifrån mina egna intressen.

Skogsägande är speciellt och det kan vara svårt att se skogen för alla träd. I skogen möts många olika intressen och skogen har många olika värden; från råvarubas för skogsindustrin till andliga upplevelser för skogsvandrare. Livets träd är en central livssymbol i många kulturer. Detta måste vi skogsägare inse och förhålla oss till.

Sverker Forsén
skogsägare sedan 1968

Mitt liv som skogsägare:

De första stapplande åren

När jag 1968 som 9-åring blev den tredje generationen Forsén att äga skogsfastigheten Sikfors 9:9 utanför Piteå, visste jag inget om skog. Till att börja med var det pappa Arne som skötte skogen.

”Så småningom så började saven stiga” och under gymnasietiden väcktes intresset för skog till liv.

Der Jägermeister

Efter gymnasiet utbildade jag mig till jägmästare på Sveriges Lantbruksuniversitet. Efter examen tyckte jag mig ”kunna själv” och med stor iver började jag praktisera mina nya skogskunskaper i min egen skog och i mitt arbete som skogsrådgivare.

Lär av misstagen

Tack vare mitt jobb som rådgivare har jag träffat många skogsägare och jag har haft ett nära samarbete med några hundra skogsägare i mer än trettio års tid.

Genom åren har jag och en del av mina kunder gjort dåliga skogsaffärer och tagit okloka beslut som inneburit att ”vi kastat pengar i sjön”. Vi har följt rekommendationer och råd och i efterhand har det visat sig att en del råd var direkt dåliga.

Genom att dra lärdom av mina egna och andras erfarenheter som skogsägare har jag med åren blivit en klokare skogsägare och rådgivare.

Rådgivaren som började tänka själv

Med tiden började jag inse att med skogsägandet följer ett stort ansvar att själv bevaka sina intressen. Ingen annan har tid eller motivation för detta.

När jag väl börjat ”tänka själv” upptäckte jag att det finns en del ”sanningar” bland skogsfolk som inte baseras på fakta (evidens) utan på antaganden och på industrins råvarubehov. Hit hör kunskap om virkesproduktionen (och koldioxidbindningen) i äldre skogar, virkesproduktionen i täta oröjda skogar och granskogarnas lönsamhet.

Stormen Gudrun har tydligt visat vilka ekonomiska risker som följer med skogsägandet och att det i slutändan är skogsägaren som får ta smällen om en ensidig rådgivning att satsa på gran visat sig vara riskfyllda råd.

I takt med att vi inser hur betydelsefull skogens ekosystemtjänster är för oss människor måste vi klara av att omvärdera en del gamla sanningar som är sprungna ur en syn att skogen enbart ska producera virkes. Fortfarande finns det mycket att lära.

Insikten om handelsrutinerna

Handelsrutinerna för virke har utvecklats av skogsindustrin utifrån deras behov. Efter övergången från virkesmätning i skogen till virkesmätning vid industrin har den ekonomiska risken, om något går fel vid avverkning och virkesförsäljning, hamnat hos skogsägaren samtidigt som det är virkesköparna/skogsindustrin som ansvarar för avverkningsarbetet när virket säljs som avverkningsuppdrag  – den helt dominerande försäljningsformen.

Tack vare en engagerad skogsmaskinsförare som visade mig exempel på vanligt förekommande slarv och fel i avverkningsarbetet i skogen började jag förstå att Sveriges privata skogsägare oförskyllt årligen förlorar stora summor pengar (hundratals miljoner kronor) när de säljer avverkningsrätter i sin skog.

Efter denna insikt skrev jag handboken Avverkning & virkesförsäljning för att sprida kunskapen om de ekonomiska riskerna när skogsägaren säljer skog.

Personligt skogsbruk

Med tiden har jag fått en holistisk syn på skogsbruk. Skog är så mycket mer än sågtimmer- och massavedsproduktion och vi skogsägare har bra förutsättningar att bedriva ett eget Personligt skogsbruk där vi bejakar och utvecklar skogens många värden. Det behöver inte vara ”antingen eller”, det kan vara ”både ock” – vi kan leverera råvara till skogsindustrin och samtidigt bedriva alternativt skogsbruk såsom naturturism, koldioxidinlagring och producera biodiversitetskrediter.

Rödmyrans förlag

Det är med kunskap som med pengar – den ska spridas för att göra mest nytta! Därför har jag startat Rödmyrans Förlag med målet att göra skogsägandet, enklare, roligare, hållbarare och lönsammare. Utifrån mina skogliga erfarenheter under mer än ett halvt sekel är jag fast övertygad om att det behövs mer information och kunskap om skogsägande från aktörer utan kopplingar till skogsindustri eller myndigheter.